Pomiary elektryczne to obowiązek ustawowy, który ciąży na właścicielu czy zarządcy każdego obiektu budowlanego. Jednak przede wszystkim taka kontrola, jak pomiar rezystancji izolacji czy sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych, to kwestia bezpieczeństwa, która nie powinna być zaniedbywana. 

Wykonujemy pomiary:

  • impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD)
  • parametry wyłączników RCD
  • rezystancja izolacji
  • rezystancja uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywności gruntu)
  • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • pomiar oświetlenia
  • test kolejności faz
  • test kierunku obrotów silnika

Pomiary są wykonywane przez personel posiadające odpowiednie uprawnienia SEP.

Po pomiarach przekazujemy dokumentację pomiarów wraz z protokołami.